วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะเบิกเงินจาก พรบ.ได้อย่างไร

กรณีชนกันแล้วมีคนเจ็บ ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนไหม รพ.เบิกให้หรือเปล่า และ พรบ.จ่ายให้อย่างไร ใช้เอกสารอะไรไปเบิกบ้าง

•กรณีมีคนเจ็บสามารถทำได้หลายอย่างครับ เช่น จ่ายเงินไปก่อน แล้วค่อยเบิกคืนทีหลัง หรือ จะนำเอกสารไปให้ รพ.เบิกให้ ทุกวันนี้เกือบทุก รพ.จะมีแผนก ที่จัดการด้านเอกสาร การตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้วครับ
•พ.ร.บ.จะจ่ายอะไรให้บ้างนั้น ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้ครับ

ความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด


1. ค่าเสียหายเบื้องต้น

 • บาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท / คน
 • เสียชีวิตจ่ายค่าปลงศพ 35,500 บาท / คน
 • ค่ารักษาพยาบาลรวมค่าปลงศพ ไม่เกิน 50,000 บาท / คน

2. ความรับผิดต่อผู้ประสบภ้ย

 • กรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท / คน
 • กรณีสูญเสีย อวัยะวะ ทุพพลภาพถึง 100,000 บาท / คน
 • กรณีบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกัก สูญเสีย อวัยะวะ ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลตามจรีงไม่เกิน 50,000 บาท / คน
 • กรณีตามข้อ 2.3+2.1 หรือ 2.3+2.2 หรือ 2.1+2.2+2.3 คุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท / คน
 • วงเงินความรับผิดสำหรับคุ้มครองรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 5,000,000 บาท / ครั้ง
 • วงเงินรับผิดสำหรับรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10,000ล000 บาท / ครั้ง

หมายเหตุ

 • ผู้ขับขี่กระทำละเมิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
 • ผู้ประสบภัยหมายถึงผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร หรือ บุคคลภายนอกด้วย
 • ในกรณีเสียชีวิตของผู้ประสบภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องจ่ายเต็มจำนวนเงินรับผิดชอบ

เอกสารในการตั้งเบิก พ.ร.บ.ประกอบด้วย

 • เอกสารเบิกพรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ เอกสารการตั้งเบิก พรบ. จำนวน 2 ชุด


เจ้าของรถ

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนากรมธรรม์รถ ( พรบ.)
4.สำเนาคู่มือรถ
5.บันทึกประจำวัน
6.สำเนาใบขับขี่ ( ถ้ามี )
7.กรณีรถใหม่ ( แนบใบเช่าซื้อ )


ผู้ประสบภัย

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน


ผู้ขับขี่

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาใบขับขี่ ( ถ้ามี )


กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุอายุไม่ถึง 20 ปี

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
3.สำเนาสูติบัตร (กรณีที่เป็นผู้เยาว์ต่ำกว่า 15 ปี)

หมายเหตุ เจ้าของเอกสารเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกใบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น